Table of Contents Table of Contents
Next Page  19 / 74 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 19 / 74 Previous Page
Page Background

מאמר דעה

בהטמעת מבנים פשוטים יותר של עסקאות מימון

חוב, תוך צמצום מאפייני ההלוואה הנכללים בהם

, המשקפים מעין אגרות חוב

SAFE

(הסכמים כדוגמת

הניתנות להמרה ואשר אינן כוללות רכיבים מובהקים

המאפיינים הסכמי הלוואה, כדוגמת ריבית או פירעון

של החוב).

אלה הם מאפיינים חוזיים שעיקרם לייצר סביבה

ידידותית יותר לחברות וליזמים ואשר משקפים את

אימוצה של השקפה ניהולית מתונה יותר ואוהדת-

מייסדים מצדם של משקיעים.

במקביל לכל אלה, אין להתעלם מההתרחבות העצומה

שניכרת בסביבה הכלכלית של חברות צעירות

נוספו עוד עשרות רבות

2016

בישראל. במרוצת שנת

של אקסלרטורים, חממות, מאיצים, מתמחי עבודה

משותפים ודומיהם, לנוף המקומי. כל אלה באים

לענות על צורך גובר והולך של השוק והפנמה של

משקיעים כי מתן שימת לב מוגברת לחברות צעירות

מביאה עמה יתרונות אשר יישאו פרי בעתיד.

קרנות הון הסיכון הבינו כי חובה עליהן להיות

שחקניות פעילות גם בשוק זה כדי שלא להחמיץ

הזדמנויות השקעה איכותיות. במקביל, יזמים הפנימו

את היתרונות הגלומים בהצטרפות לתוכניות האצה

שונות כדי להכין את המיזמים שלהם לתנאי התחרות

בשלבים המתקדמים יותר.

ריבוי הפעילות בקרב חברות המצויות בשלבי הפיתוח

), מביאה עמה השפעות

Early Stage(

המוקדמים

חדשות רוחביות לגבי השוק כולו. בד בבד עם מספר

פעילותם של

2016

החברות הגדל, כך גדלה במרוצת

משקיעים פרטיים בשוק המקומי.

אלה הנם אנג'לים קטנים וגדולים, קרנות הון סיכון

קטנות וכן פלטפורמות מודרניות לגיוס הון, כדוגמת

) ומועדוני משקיעים

Crowd Funding(

מימון המונים

מתוחכמים. כל אלה מגבירים את היצע הכסף העומד

לרשות יזמים צעירים ומביאים להשבחת חברות

ההזנק המקומיות.

מגמה זו נתמכת בהקטנה ההולכת וגוברת של סכומי

, הנובעת בראש

Pre-Seed -

ההשקעה בשלבי ה

ובראשונה מהעדר צורך של ממש בגיוס הון רב בכדי

להמחיש יכולות טכנולוגיות.

כן יש בה להעיד על מוכנות רבה יותר מצד יזמים

להאריך את תקופת הנעורים של המיזם ככל הניתן,

בכדי להגיע בשלים יותר ומוכנים יותר טכנולוגית

ועסקית לשלב גיוס ההון המהותי. מוכנות זו תקנה

להם סיכויים גבוהים יותר להבטיח גיוס הון בשווים

גבוהים.

19

DUN’S

100

ענף ההייטק והטכנולוגיה -

|

2016/17

מאמרי דעה