Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 74 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 74 Previous Page
Page Background

41%

כותבי הדוח סברו כי הירידה התבטאה ב

אשתקד, המגמה נוצרה

24%

אחוזים, בהשוואה ל

כתוצאה מצמצום בפעילות הקרנות הזרות בשנת

, וכי קרנות ישראליות מבצעות מספר רב

2015

יותר של השקעות חדשות בכל שנה. יש לציין כי

חברות סייבר נמכרו בשנה החולפת, והיקף

450

2.2

עמד על

2016

האקזיטים הכולל של שנת

,2015

מיליארד דולר, לעומת השנה הקודמת, שנת

מיליארד דולר.

3-

שהיקף האקזיטים עמד על כ

מי שבלטו השנה כמשקיעים פוטנציאליים ממדינות

זרות היו הסינים, אשר השקיעו מאות מיליוני דולר

בהיי-טק הישראלי. זאת בניגוד לשנים עברו בהם

המשקיעים העיקריים היו האירופאים והאמריקאים.

נכנסו לישראל

2012

, מאז

IVC

לפי חברת המחקר

משקיעים סינים חדשים אשר ביצעו השקעות

30

חברות ישראליות, זאת ככל הנראה

80-

ביותר מ

כתוצאה מהפוטנציאל הכלכלי שהסינים רואים

,IVC

במדינת ישראל. עוד עולה מהמחקר של חברת

כי ניתן לייחס את ההשקעה של המשקיעים הזרים

מהממציאים

91%

דווקא בישראל, מאחר שבישראל

הם מקומיים.

יחד עם ההצלחה בענף, הגיעה גם הנסיגה שהייתה

בולטת בחודשים ספטמבר עד נובמבר. בחודשים

אלה, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חווינו

בייצוא היי-טק ותרופות, כאשר

15.5%

ירידה של

ענף הרכיבים האלקטרוניים חווה ירידה בייצוא

. גם מבחינת ייבוא, ניתן היה לראות כי

71.3%

של

הייתה ירידה חדה בייבוא מכונות וציוד.

התאפיינה כמוצלחת יותר בענף ההיי-

2016

שנת

טק הן מבחינת האקזיטים שאפיינו אותה, עם עלייה

והן מבחינת העלייה בשכר

2015

קלה לעומת שנת

ובכוח האדם בענף.

באחרונה אף קידם שר האוצר משה כחלון, יוזמה

אשר מטרתה לקדם מסלול דירקטורים חדש

שמטרתו כניסה של בכירים מענף ההיי-טק לחברות

ממשלתיות. התהליך מתבצע על סמך בחירת

מועמדים אשר עברו את תנאי הסף הנדרשים,

נבחרו מתוך מאגר מועמדים וצברו ניקוד וניסיון

בתחומים רבים שהבולט שביניהם הוא כלכלי

מקומות

80-

ניהולי. לפי יוזמתו של שר האוצר, כ

בחברות ממשלתיות יוקצו לענף ההיי-טק.

ביקורות רבות נשמעו בעקבות היוזמה שקידם

שר האוצר, רובן תומכות, בעיקר מבחינת רשות

החברות, אשר תומכת ביוזמה שצפויה לגרום

לשינויים בשיטת מינוי מקורבים לתוך החברות

הממשלתיות ולהכניס בכירים מענף ההיי-טק,

אשר יכולים לתרום מהשכלתם וכישוריהם לצמיחת

חברות ממשלתיות.

2016

תעשיית ההיי-טק: סקירת הענף לשנת

(המשך)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

יפן

דרום

קוריאה

הודו

סין

איטליה

ישראל

ספרד

גרמניה

צרפת

סה"כ

אוסטרליה

אוסטריה

ארצות

הברית

אנגליה

קנדה

דנמרק

פינלנד

שבדיה

בלגיה

הולנד

שוויץ

Domestic Inventor Share

Foreign Inventor Share

2013

מרץ

WIPD Database :

מקור

גידול בגיוס הון ע"י קרנות הון סיכון מחו"ל ומשקיעים זרים

25.5 52.9 59.9 62.9 65.6 67.0 70.9 72.8 72.9 75.3 78.5 80.5 81.6 83.9 90.2 90.9 93.9 95.7 96.1 96.4 96.4

6

2016/17

|

DUN’S

100

ענף ההייטק והטכנולוגיה -