Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 74 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 74 Previous Page
Page Background

מגמות בתעשייה

, היה שיח רב סביב מגמת הירידה

2016

בתום שנת

בהיקף האקזיטים בתעשיית ההייטק הישראלית

מיליארד

3.4-

, ל

2015

בשנת

$

מיליארד

7.2-

מ

, והמשמעות של אותה מגמה

2016

בשנת

$

לתעשייה. תעשיית ההייטק הישראלית צריכה

להימדד בפרמטרים נוספים וחשובים לא פחות

ואולי אף יותר, על מנת להסיק על מצבה ועל

כיווני ההתפתחות שלה. בסקירה זו נביא פרמטרים

נוספים שיכולים להצביע טוב יותר על מצב תעשיית

ההייטק הישראלית ועל כיווני ההתפתחות שלה.

מנתוני הלמ"ס, מספר משרות השכיר באוקטובר

8.57%-

אלף והוא מהווה כ

292-

, עמד על כ

2016

עד

2015

מכלל משרות השכיר במשק. מינואר

אלף משרות שכיר

15

נוספו

2016

אוקטובר

בתעשיית ההייטק. קצב גידול המשרות השנתי

בענפי ההיי-טק, בשלוש השנים האחרונות, עמד

משרות שכיר חדשות. קצב

9,000-

בממוצע על כ

גידול המשרות היה יכול להיות גבוה יותר אילו

ההיצע ההון האנושי היה תואם לביקוש.

חברות

6,650-

, פועלות בישראל כ

2017

נכון לינואר

מסך חברות

71.5%-

4,750-

הייטק, מתוכן כ

ההייטק) הן חברות סטארט אפ בשלבים שונים

חברות סטארט אפ

3,650-

על פני מחזור ההון. כ

מסך חברות הסטארט-אפ), גייסו הון לפחות

77%-

פעם אחת ממקור חיצוני, כגון מימון ממשלתי,

אנג'לים וקרנות הון סיכון. אחד האינדיקטורים

החזקים ביותר להתפתחות התעשייה, היא

המגמה הברורה של גידול בכמות חברות ההייטק

חברות בתעשייה הן

385 –

הישראליות הבוגרות

עובדים

100-

חברות גדולות המעסיקות למעלה מ

תעשיית ההייטק - תמונת מצב

מאת צח ברקי, סמנכ"ל בכיר, כלכלה מידע ומחקר, דן אנד ברדסטריט

Profitability

Stage

Idea

Pre-Seed

Seed

Early-Stage

Later-Stage

Positive Ebitda

Funding

Grants & Relatives

or Bootstrapped

Grants & Angels

Angles /

Early Stage VC's

VC's

PE's / Banks /

IPO / M&A

No. of Israeli

companies

A lot(!)

1,900

1,400

500

950

1,900

Break Even point

Timeline

חברות ההייטק בישראל על פני מחזור ההון

Cash Flow

7

DUN’S

100

ענף ההייטק והטכנולוגיה -

|

2016/17